Kommuniké från extra bolagsstämma i SENS

6 december 2021, kl 19:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB genomfördes idag den 6 december 2021. Med anledning av den pågående pandemin genomfördes stämman, med stöd av tillfälliga lagregler, enbart genom förhandsröstning (s.k. poströstning). Stämman fattade beslut enligt följande:

Nyval av styrelse

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna omval av fyra styrelseledamöter: Saira Alladin, Hans Andréasson, Mathias Edstedt samt Göran Hult. Avgående styrelseledamöter är Anders Hörnqvist, Sverker Littorin, Marcus Sandling, Joakim Sundqvist samt Otto Wernerskog. Vidare valde bolagsstämman Mikael Odenberg till ny styrelseordförande.

Styrelsen tackar Anders Hörnqvist, Sverker Littorin, Marcus Sandling, Joakim Sundqvist och Otto Wernerskog för deras respektive insatser i styrelsearbetet.

Beslut om styrelsearvode

Den extra bolagsstämman beslutade att styrelseordförande erhåller årligt arvode om 200 000 kr. Övriga externa styrelseledamöter erhåller årligt arvode om 40 000 kr. Styrelseledamöter anställda av huvudägare ska ej uppbära ersättning. Arvodena fördelas över 12 månader.

För ytterligare information kontakta:

Lise Toll, VD, lise.toll@sens.se, Tel: 0736 37 33 70

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 december 2021 kl 19:00

Om SENS

Bolaget Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, utvecklar projekt inom energisystem till attraktiva investeringsmöjligheter. Bolaget har nu ett tillväxtfokus inom storskalig hållbar energilagring och bygger projektportfölj av potentiella investeringar med fokus på lagring och energioptimering. Bolaget fortsätter samtidigt sin verksamhet med att bistå kunder, så som fastighetsägare och energibolag, att öka sin lönsamhet och minska sin negativa klimatpåverkan med hjälp av innovativa helhetslösningar.

SENS storskaliga projektlösningar innefattar energilagring genom pumpkraftverk i nedlagda gruvor, samt att bolaget designar och utvecklar projekt inom borrhålslager för lagring av energi genom värme för en mer effektiv användning och återvinning av energi i fastigheter och fjärrvärmenät. SENS lösningar möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och nationellt.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga