Kommuniké från årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB

25 juni 2024, kl 12:45 | Regulatoriskt pressmeddelande

Idag den 25 juni 2024 hölls årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, org.nr. 556530-5868. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om disposition (punkt 8a och 8b)
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen och att disponera över bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, samt att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

Beslut om ansvarsfrihet (punkt 8c)
Stämman beslutade att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.


Beslut om fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna (punkt 9)
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 40 000 kronor till styrelseordförande och att 40 000 kronor ska utgå vardera till övriga ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val till styrelse och i förekommande fall av revisor (punkt 10)
Stämman beslutade om omval, i enlighet med framlagt förslag, av styrelseledamöterna; Hans Andréasson, Håkan Dahllöf, Mathias Edstedt, Göran Hult och Claes Frykstrand. Till styrelseordförande omvaldes Hans Andréasson.

Stämman beslutade att välja auktoriserade revisor Johan Kaijser, till bolagets revisor till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 11)
Stämman gav styrelsen ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier eller emission av konvertibler eller emission av teckningsoptioner. Genom beslut med stöd av bemyndigandet skall aktiekapitalet kunna ökas med sammanlagt högst 10 000 000 kronor genom utgivande av sammanlagt högst 40 000 000 nya aktier vid full teckning eller full konvertering. Förutom kontant betalning ska betalning även kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Styrelsens fullständiga förslag framgår av kallelsen publicerad 2024-05-22. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till stämmohandlingarna för årsstämman som finns tillgänglig på Bolagets webbplats, www.sens.se.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Boman, VD; Tel: +46 70-224 63 61

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 juni 2024 kl 12:45.

Om SENS
Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom hållbara energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag och energilagring. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SENS.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga