SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 november 2020

11 november 2020, kl 15:52

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”Bolaget” eller ”SENS”) har avhållit extra bolagstämma i Stockholm den 11 november 2020 där stämman fattade följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga beslutsförslag, som tidigare publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, sens.se.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om kvittningsemission

Den extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om en riktad kvittningsemission (”Kvittningsemissionen”). Genom kvittningsemissionen kan Bolagets aktiekapital öka med högst 750 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier. Teckningskursen har enligt överenskommelse med fordringsägarna i anledning av den nyligen genomförda företrädesemissionen fastställts till samma teckningskurs som användes i den företrädesemissionen, dvs. 1 krona per aktie. Villkoren i kvittningsemissionen innebär att skulder om 3 000 000 kronor kan kvittas mot aktier till en teckningskurs om 1 krona per aktie och att Bolagets skuldbörda därmed minskar med 3 000 000 kronor.

Rätt att teckna aktier ska tillkomma följande fordringsägare med angiven fördelning:

Namn Högst antal aktier
Gorebro Invest AB (559178-3518) 1 000 000
Wessman Fastighetsutveckling AB (556722-6757) 1 000 000
Johjan Invest AB (559178-3500) 1 000 000
Totalt 3 000 000

Syftet med kvittningsemissionen är att avlasta Bolagets balansräkning och frigöra likviditet för offensiva satsningar. Den skuld som kvittas är en följd av Bolagets förvärv av Wessman Group under 2018, och de borgenärer som kvittar är samtliga nyckelpersoner inom Bolaget. Det innebär att nyckelpersoners ägande i Bolaget kommer öka substantiellt i samband med kvittningsemissionen, vilket styrelsen ser som mycket positivt.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet av aktieägare som representerade minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Länkade dokument