SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

Pumped Hydro Storage

Möjliggör för producenter att lagra överskottsenergi, dvs energi som produceras när den inte behövs (värme och elektricitet) och i stället sälja vid behov och konsumtionen är hög.

Vindkraftvert ute på små öar i havet

Ökat behov av lagring

Med en allt större andel förnybar energi som används blir det allt viktigare hitta innovativa lösningar för att lagra energi. Sol- och vindkraft är oplanerbara energikällor. Ju större andel av produktionen som dessa källor står för, desto svårare blir det att matcha produktion och konsumtion.

Elnätet har även egna begränsningar. Dessa gör att du inte kan frakta el stora distanser utan att det kostar för mycket energi i form av förluster. För att minska dessa förluster behövs lokal energilagring.

För att tillväxttakten på hållbar el ska kunna öka behöver det satsas mer på lösningar för att möjliggöra en säker elleverans. Det långsiktiga klimatarbetet kräver därför nya, innovativa tekniker för storskalig energilagring.

Lagringsteknologier

Med en växande andel väderberoende elproduktion ökar prisvolatiliteten på elmarknaden samtidigt som det finns ett växande behov av frekvensreglering i elnätet.

Konkurrenskraftig energilagring ska vara billig, ha hög verkningsgrad samt kunna svara snabbt på förändringar i elnätet. Den ska även ha lång livscykel, låg miljöpåverkan, och en lång urladdningstid. Den enda befintliga teknologi som möter dessa krav är pumpkraft i gruvor, vilket Pumped Hydro är ensamma om att erbjuda.

Energilagringsmarknaden

Pumpkraft under jord möter alla de krav som ställs på den enskilt viktigaste typen av energilagring som möjliggör energiomställningen. Sett till konkurrerande tekniker är pumpkraft det dominerande sättet att lagra energi på, med 94 procent av total kapacitet globalt (International Hydropower association, 2018). Fram till 2040 förväntas den globala marknaden för energilagring att växa till 1,095GW / 2.850GWh [BloombergNEF].

Investeringarna de kommande 20 åren förväntas uppgå till 662 miljarder dollar vilket skulle motsvara över 50 000 storskaliga pumpkraftsanläggningar om 100 MW vardera.

Vindkraftverk
Vindkraftverk

Vår lösning

Pumped Hydro Storage’s lösning grundar sig på en förståelse för elmarknaden och framtida intäktsströmmar för pumpkraftverk. Vi har omsatt denna i en mjukvara för att simulera intäktsströmmar från elhandel och balanseringstjänster för elnätet. Kunskapen använder vi för att designa och optimera anläggningar. Dessa anpassas enkelt efter lokala marknads- och driftförutsättningar.

Varje anläggning har ett unikt och anpassat körschema. Denna maximerar utnyttjandet av energilagret till fördel för dess ägare. Teknologin i sig är beprövad och består av pumpar, generatorer samt turbiner i ett synkroniserat system. Med hjälp av denna flyttas vatten i ett slutet system genom korrosionsbeständiga rör mellan en övre och en lägre reservoar. Genom att reservoarerna anläggs i underjordsgruvor blir kostnaden för dessa låga och miljöpåverkan minimal.

Vår teknologi

Pumpvattenkraft (PSH) är en beprövad teknik för energilagring. Idag är mer än 94% av världens totala installerade lagring i form av PSH. Det är dock mycket svårt att idag anlägga ny pumpkraft. Detta eftersom anläggandet av nya dammar kan leda till stor påverkan på lokala ekosystem och vattendrag.

Konventionell pumpvattenkraft samlar vatten i en sjö eller reservoar på högre höjd. Därifrån skickas vattnet nedåt för att driva en turbin som genererar el. Grundarna bakom Pumped Hydro Storage har utvecklat en teknik för att kunna lagra energi under jord.

Nedlagda gruvor betraktas ofta som en miljöbelastning och ett ärr på landskapet från industrialiseringen. Genom vår innovativa lösning kan de istället bli nya rum för storskalig energilagring. Gruvorna har även fördelen att de vanligen har el- och väginfrastruktur framdragen. Detta är normalt en stor kostnad för energi-anläggningar och stjälper många projekt.

Vi skapar värde från en restprodukt hos industrin. Genom detta väcker vår lösning intresse inom både energi-, gruv- och hållbarhetsvärlden.

Pumpkraftsanläggningar har både en övre och en nedre reservoar. Vattnet lagras i en övre reservoar och skickas via en turbin till den nedre behållaren när el behövs. Detta kan vara när solen inte lyser eller vinden inte blåser. I en pumpanläggning kan vattnet pumpas tillbaka till den övre reservoaren när det finns ett överskott av energi.

Vindkraftverk
Funktion vidkraftverk turbin

Hur det fungerar

Steg 1:

Överskottsenergi i elnätet används för att pumpa vattnet upp till reservoaren.

Steg 2:

När det senare uppstår en energibrist slussas vattnet tillbaka genom turbinen som då skickar ut energi till elnätet.

Med hjälp av