Pumped Hydro Storage

Möjliggör för storskalig lagring överskottsenergi i form av elektricitet, dvs el som produceras när det är ett överskott på el i nätet, för att sedan säljas när produktionen är lägre än konsumtionen.

EU Life logo
Energimyndigheten

Vision

Världens mest hållbara energilagring som möjliggör en fossilfri generation

Lång erfarenhet

Pumped Hydro's grundare och team har en lång erfarenhet av förnybar energi och projektering

Framtiden i fokus

Vi är ett växande företag med medarbetare som alla brinner för att möjliggöra energiomställningen och en hållbar framtid

En innovativ och hållbar lösning

Pumped Hydro Storage lösning möjliggör el-lagring i stor skala med hjälp av en beprövad teknik kombinerat med den unika idén att anlägga pumpkraft i övergivna gruvor. Lagringsmetoden (PSH) kännetecknas av låg kostnad, hög verkningsgrad, samt en lång livslängd.

SENS är genom PHS en del av NewSETS - Nya lagringslösningar för en hållbar energiomställning

Med skarpt fokus på lagring av energi, kombinerar NewSets projekt demonstrationer, förstudier, marknads- och systemanalyser med vass kommunikation och räckvidd. Målet är att göra genomförandet av projekt smidigare och för att lyfta fram insatser som görs för att minska klimatförändringarna.

Projektet omfattar demonstration av underjordiska pumpkraftverk och förstudier om säsongslagring av värme, tillsammans med omfattande studier av lagringslösningarnas effekt på energisystemet. Bakom NewSets står ett konsortium som leds av Flexens, och stöds av ERA-Net SES MiCall19-ramverket.

Gruva

95%

av energilagring är pumpkraft

75%

verkningsgrad

60

års livslängd

Lägst lagrings-kostnad

Låg miljöpåverkan

En hållbar idé för en grönare framtid

Energiomställningen skapar ett behov av storskalig energilagring, när fossil energiproduktion ersätts med förnyelsebar och väderberoende sådan.

När vind och sol utgör en större del i energiproduktionen ökar behovet av att lagra energi – för att säkerställa balansen mellan produktion och konsumtion.

Vår innovativa lösning innebär en mer effektiv och flexibel pumpkraftsteknologi, som installeras i nedlagda gruvor. På så sätt transformeras gruvorna till en positiv tillgång i den gröna omställningen. Samtidigt kan kostnaderna hållas nere genom att nyttja befintlig infrastruktur såsom vägar och inmatningspunkter till elnät. Den tekniska designen är unik då den möjliggör nästan omedelbar respons. Detta gör att bolaget effektivt kan verka på reglermarknaden – den elmarknad som används för att säkerställa balansen i våra elnät.

SENS kan därmed skapa flera parallella intäktstömmar genom att bidra med lagring, energiförsäljning och reglertjänster. Bolagets kunder inkluderar energibolag, stora företag och industrier, gruvägare, samt slutna system och öar i behov av stabil energitillförsel.

Tunnel
Peltonturbin

Ökat behov av lagring

Med en allt större andel förnybar energi som används blir det allt viktigare hitta innovativa lösningar för att lagra energi. Sol- och vindkraft är oplanerbara energikällor. Ju större andel av produktionen som dessa källor står för, desto svårare blir det att matcha produktion och konsumtion.

Elnätet har även egna begränsningar. Dessa gör att du inte kan frakta el stora distanser utan att det kostar för mycket energi i form av förluster. För att minska dessa förluster behövs lokal energilagring.

För att tillväxttakten på hållbar el ska kunna öka behöver det satsas mer på lösningar för att möjliggöra en säker elleverans. Det långsiktiga klimatarbetet kräver därför nya, innovativa tekniker för storskalig energilagring.

Lagringsteknologier

Med en växande andel väderberoende elproduktion ökar prisvolatiliteten på elmarknaden samtidigt som det finns ett växande behov av frekvensreglering i elnätet.

Konkurrenskraftig energilagring ska vara billig, ha hög verkningsgrad samt kunna svara snabbt på förändringar i elnätet. Den ska även ha lång livscykel, låg miljöpåverkan, och en lång urladdningstid. Den enda befintliga teknologi som möter dessa krav är pumpkraft i gruvor, vilket Pumped Hydro är ensamma om att erbjuda.

Energilagringsmarknaden

Pumpkraft under jord möter alla de krav som ställs på den enskilt viktigaste typen av energilagring som möjliggör energiomställningen. Sett till konkurrerande tekniker är pumpkraft det dominerande sättet att lagra energi på, med 94 procent av total kapacitet globalt (International Hydropower association, 2018). Fram till 2040 förväntas den globala marknaden för energilagring att växa till 1,095GW / 2.850GWh [BloombergNEF].

Investeringarna de kommande 20 åren förväntas uppgå till 662 miljarder dollar vilket skulle motsvara över 50 000 storskaliga pumpkraftsanläggningar om 100 MW vardera.

Vindkraftverk
Vindkraftverk

Vår lösning

Pumped Hydro Storage’s lösning grundar sig på en förståelse för elmarknaden och framtida intäktsströmmar för pumpkraftverk. Vi har omsatt denna i en mjukvara för att simulera intäktsströmmar från elhandel och balanseringstjänster för elnätet. Kunskapen använder vi för att designa och optimera anläggningar. Dessa anpassas enkelt efter lokala marknads- och driftförutsättningar.

Varje anläggning har ett unikt och anpassat körschema. Denna maximerar utnyttjandet av energilagret till fördel för dess ägare. Teknologin i sig är beprövad och består av pumpar, generatorer samt turbiner i ett synkroniserat system. Med hjälp av denna flyttas vatten i ett slutet system genom korrosionsbeständiga rör mellan en övre och en lägre reservoar. Genom att reservoarerna anläggs i underjordsgruvor blir kostnaden för dessa låga och miljöpåverkan minimal.

Vår teknologi

Pumpvattenkraft (PSH) är en beprövad teknik för energilagring. Idag är mer än 94% av världens totala installerade lagring i form av PSH. Det är dock mycket svårt att idag anlägga ny pumpkraft. Detta eftersom anläggandet av nya dammar kan leda till stor påverkan på lokala ekosystem och vattendrag.

Konventionell pumpvattenkraft samlar vatten i en sjö eller reservoar på högre höjd. Därifrån skickas vattnet nedåt för att driva en turbin som genererar el. Grundarna bakom Pumped Hydro Storage har utvecklat en teknik för att kunna lagra energi under jord.

Nedlagda gruvor betraktas ofta som en miljöbelastning och ett ärr på landskapet från industrialiseringen. Genom vår innovativa lösning kan de istället bli nya rum för storskalig energilagring. Gruvorna har även fördelen att de vanligen har el- och väginfrastruktur framdragen. Detta är normalt en stor kostnad för energi-anläggningar och stjälper många projekt.

Vi skapar värde från en restprodukt hos industrin. Genom detta väcker vår lösning intresse inom både energi-, gruv- och hållbarhetsvärlden.

Pumpkraftsanläggningar har både en övre och en nedre reservoar. Vattnet lagras i en övre reservoar och skickas via en turbin till den nedre behållaren när el behövs. Detta kan vara när solen inte lyser eller vinden inte blåser. I en pumpanläggning kan vattnet pumpas tillbaka till den övre reservoaren när det finns ett överskott av energi.

Vindkraftverk
Funktion vidkraftverk turbin

Hur det fungerar

Steg 1:

Överskottsenergi i elnätet används för att pumpa vattnet upp till reservoaren.

Steg 2:

När det senare uppstår en energibrist slussas vattnet tillbaka genom turbinen som då skickar ut energi till elnätet.

Sagt om pumpkraft

International Energy Association

Over 2018‑23, more pumped storage hydropower (PSH) plants are expected to be installed for global electricity storage than stationary battery storage technologies deployed (IEA, 2019)

International Hydropower Association

Driven by the increasing penetration of wind and solar, reduced dispatchable generation and the need for greater grid flexibility, an additional 78,000 MW or an increase of nearly 50 per cent of PHS capacity is expected to be commissioned by 2030 (IHA, 2018).

Med hjälp av

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga