Subscription forn TO1 & TO3

Teckningskursen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) optionsserier TO 1 samt TO 3 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 0,29 SEK per aktie. Anmälningsperioden inleds 17 september och pågår till och med den 30 september 2021. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie i SENS till en teckningskurs om 0,29 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 3 nyttjas tillförs Bolaget cirka 4,3 MSEK före emissionskostnader (som beräknas uppgå till cirka 300 000 kr).

Villkor i sammandrag

Anmälningsperiod: 17 – 30 september 2021 (teckning sker genom samtidig kontant betalning)

Antal teckningsoptioner: 13 589 512 teckningsoptioner av serie TO 1 och 1 159 420 av serie TO 3, totalt antal teckningsoptioner 14 748 932.

Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i SENS till kursen 0,29 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs SENS 4 277 190 SEK.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 28 september 2021.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 1 respektive TO 3Förvaltarregistrerade innehav Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna

Direktregistrerade innehav / VP-konto Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner ”Anmälningssedel TO 1” respektive ”Anmälningssedel TO 3” på SENS (www.sens.se). I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln.

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga