SENS innovationer som leder vägen mot ett fossilfritt samhälle

24 juni 2021

För att uppnå ett fossilfritt samhälle behöver vi bli bättre på att tillvara på överbliven energi. Sustainable Energy Solutions, SENS, bidrar genom sina innovativa lösningar med energilagring – och tar genom beprövad teknik tillvara på resurserna i gamla gruvor.

– Vi behöver utveckla flera olika fungerande energilagringslösningar för att kunna fortsätta driva utvecklingen mot en fossilfri värld. Det behöver ske på flera sätt, där vi vill ta nästa steg genom vattenkraft i nedlagda gruvor eller andra bergrum. Genom att öka lagringskapaciteten kan vi ta tillvara på överskottet av energi som blir till från sol, vind och vatten, säger Calle Wellenius, CEO på Sustainable Energy Solutions (SENS).

Beprövad teknik i nyanvändning

SENS är ett renodlat bolag för energilagring. I deras satsning ingår flera innovativa metoder för att lagra energi och värme, där de med hjälp av borrhålsteknik, optimerande styrsystem, högtemperaturlager och nu även vattenverk i nedlagda gruvor bygger nya energilagringssystem. I gruvorna nyttjas den befintliga infrastrukturen för att bygga underjordiska vattenkraftverk.

– När det blåser mycket ute och vi har stor tillgång till elektricitet kan vi lagra energi genom att pumpa vatten till en övre reservoar, för att sedan när tillgången på elektricitet minskar släppa ut vattnet igen genom en turbin och därmed vara med och trygga fossilfri elförsörjning vid tillfällen då vind och sol inte finns att tillgå, säger Calle Wellenius.

– De nedlagda gruvorna är idealiska för vattenkraftverk, då de har en naturlig fallhöjd, dessutom kan vi nyttja annan infrastruktur såsom koppling till elnät och vägar. Vi skapar kraftkällor i utrymmen som redan nyttjats och som skulle bli en miljöskuld. Istället blir det en användbar resurs. Just nu håller vi på att förbereda en pilotsatsning i en gruva på Åland som vi hoppas ta i bruk 2022, säger Calle Wellenius.

Tillsammans mot det fossilfria

Varje år sker stora svinn av värmeenergi i såväl centrala fjärrvärmeproduktionsled som lokalt i fastigheterna. Denna energi kan nyttjats vid perioder av ökat behov mha energilagring. Därför vill SENS förenkla för fler att investera i energilagring, däribland fastighetsägare som genom smarta lagringslösningar kan sänka kostnaderna för el och värme genom lokala borrhålslösningar och energibolag att investera i t.ex storskaliga högtemperaturlager. Även om utvecklingen går framåt så går det långsamt i förhållande till hur mycket vi skulle behöva bygga ut vårt elförsörjningssystem. SENS är en viktig pusselbit i en större helhet – där alla behöver dra sitt strå till stacken för att bidra till den energilagring som behövs för ett fossilfritt samhälle.

– Det kommer inte handla om någon enmansshow för att vi ska lyckas bli ett fossilfritt samhälle. Det kommer att bygga på många typer av innovationer och vi är en bit av det pusslet. För att det här skall lyckas så måste alla vara med och hjälpa till, säger Calle Wellenius.

– Vi kommer att behöva stora mängder energilagring för att inte slösa bort outnyttjad energi och värme. Vi har mycket kvar att förändra, och nu tar vi ett stort steg på vägen mot den förändringen.

Läs mer om framtidens lösningar för energilagring på www.sens.se

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga