Investor relations

Här hittar du nyheter och finansiell information

 

Information om första dag för handel efter sammanläggning av aktier (1:10) samt om ändring av bolagets firma

Information om första dag för handel efter sammanläggning av aktier (1:10) Vid extra bolagsstämma i IQS Energi Komfort AB (publ) den 31 augusti 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier (så kallad omvänd split) genom vilken tio (10) aktier slås ihop till en (1) aktie. Onsdagen den 12 september 2018 är första dag för handel i bolagets aktier efter sammanläggningen. Avstämningsdag för sammanläggningen är torsdagen den 13 september 2018. Sammanläggningen sker automatiskt via Euroclear och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. De aktieägare vars innehav av aktier på

Läs mer

Information gällande tidigare kommunicerad sammanläggning av aktier

Vid extra bolagsstämma den 31 augusti 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier (så kallad omvänd split) genom vilken tio (10) aktier slås ihop till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om en ändring av bolagsordningens gränser för lägsta och högsta antal aktier till att vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Beslutet om sammanläggningen och ändringen av bolagsordningen har registrerats hos Bolagsverket och Bolagets styrelse har beslutat att avstämningsdagen för

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma samt information om tillsättande av ny verkställande direktör

IQS Energi Komfort AB (publ):s extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 31 augusti 2018 i Stockholm. Bolagsstämma Nyemission av aktier mot betalning i apportegendom Bolagsstämman beslutade om att förvärva samtliga 2 565 stamaktier i Sustainable Energy Solutions Sweden AB (”SENS”) genom apportemission av högst 102 280 077 nya aktier till stamaktieinnehavarna i SENS (”Apportemissionen”). Beslutades att teckningskursen för de nya aktierna ska uppgå till 1,00 krona per aktie, vilket har bedömts motsvara minst en marknadsmässig teckningskurs. Bolagets aktiekapital ökar därmed med högst 5

Läs mer

Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från budplikt i samband med förvärv av SENS

Aktiemarknadsnämnden har meddelat dispens till SENS Intressenter från den budplikt som annars skulle uppkomma i samband med att IQS Energi Komfort förvärvar Sustainable Energy Solutions Sweden AB (”SENS”). Den 2 augusti 2018 kallade IQS Energi Komfort AB (publ) (”Bolaget”) till en extra bolagsstämma att hållas den 31 augusti 2018 om beslut om bland annat nyemission av aktier mot betalning i apport av samtliga stamaktier i Sustainable Energy Solutions Sweden AB (”SENS”) (”Apportemissionen”). Genom deltagande i Apportemissionen kommer en av säljarna av SENS, SENS Intressenter AB:s (”SENS

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Aktieägarna i IQS Energi Komfort AB (publ), org. nr 556530-5868 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 31 augusti 2018 kl. 11.00 i Menus Liberi Tripudiums lokaler på Cardellgatan 1, 1 trappa, Stockholm. A.                 ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i stämman ska - dels senast lördagen den 25 augusti 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken redan fredagen den 24 augusti 2018), - dels senast måndagen den 27 augusti 2018 anmäla sin avsikt

Läs mer

Förslag till minskning av aktiekapitalet och sammanläggning av aktier i IQS Energi Komfort samt förändringar i styrelsesammansättningen

Genom ett pressmeddelande som offentliggörs separat kallar styrelsen i IQS Energi Komfort AB (publ) (”Bolaget”) till en extra bolagsstämma fredagen den 31 augusti 2018 för att bland annat besluta om förvärvet av Sustainable Energy Solutions Sweden AB (”SENS”) och om en emission av 102 280 077 aktier i Bolaget som betalning för samtliga stamaktier i SENS (”Apportemissionen”). I samband med detta föreslår styrelsen i Bolaget att bolagsstämman också beslutar om en minskning av Bolagets aktiekapital och om en sammanläggning av Bolagets aktier. Minskning av aktiekapitalet och sammanläggning av

Läs mer

Delårsrapport jan - jun 2018

Rörelsens intäkter uppgick under första halvåret 2018 till 18,7 MSEK, vilket är en ökning med 46 % i förhållande till motsvarande period förra året. Delårsrapport Q2 2018, 1 april – 30 juni · Nettoomsättning uppgick till 7,7 MSEK (5,2 MSEK)  · Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,9 MSEK (-3,6 MSEK) · Resultat per aktie efter skatt uppgår till -0,34 SEK (-0,60 SEK)   · Eget kapital i koncernen -1,1 MKSEK (8,1 MSEK)  · Eget kapital i moderbolaget 6,3 MSEK (16,5 MSEK) · Aktiekapitalet i moderbolaget uppgår till 5,7 MSEK Delårsrapport 2018, 1 januari – 30 juni

Läs mer

IQS Energi Komfort: Frågor och svar om SENS

Med anledning av förvärvet av SENS AB, som kommunicerades den 20 juli 2018, publicerar IQS Energi Komfort ett antal svar på frågor kring SENS AB. Vad är SENS? SENS står för Sustainable Energy Solutions och bildades 2016 och har 14 anställda samt två aktivt arbetande styrelseledamöter. Affärsidén är att tillhandahålla avancerade värme- och kylalösningar till större fastigheter och fastighetsområden. SENS arbetar också med rådgivning till energibolag, fastighetsägare och kommuner. För att understödja verksamheten har SENS en patentportfölj som omfattar produkter och systemlösningar. Bland

Läs mer

IQS Energi Komfort och SENS AB formar en ny slagkraftig konstellation

IQS Energi Komfort AB genomför ett förvärv av Sustainable Energy Solutions Sweden AB (SENS). För IQS innebär förvärvet en lösning på de problem som förskjutningen av vissa projekt lett till, medan SENS ser stora möjligheter i IQS service- och villaverksamhet. Samgåendet kommer också ge den nya konstellationen betydligt större muskler för att öka marknadsandelen inom stora och komplexa projekt inom värme- och kylaområdet. Förvärvslikviden uppgår till ca 102 MSEK för 100% av aktierna i SENS, som betalas genom nyemission av 102 280 077 aktier för 1,00 kr/st, vilket innebär att SENS nuvarande

Läs mer

Rättelse angående pressmedelande 20180523

Det egna kapitalets ökning angavs till 2 750 000. Det korrekta är att det egna kapitalet ökar med 7,7 Mkr och aktiekapitalet med 2 750 000 kronor.

Läs mer

IQS Energi Komforts företrädesemission på 8,3 tecknad till 92,6 %

Den nu avslutade företrädesemissionen i IQS Energi Komfort blev tecknad till 7,7 Mkr motsvarande 92,6 % av det totala emissionsbeloppet. Av beloppet tecknade garanterna 4,8 Mkr. 1,6 Mkr tecknades via kvittning och resterande 1,3 Mkr tecknades med eller utan teckningsrätter. Antalet aktier efter emissionen uppgår till 11 435 844 och det egna kapitalet kommer stärkas med 2 750 000 kronor.

Läs mer

IQS Energi Komfort AB har startat samarbete kring elbilsladdning för fastigheter

Efterfrågan på infrastruktur för laddstolpar ökar dramatiskt och är en naturlig kompletterande produkt när man installerar bergvärme och samtidigt säkrar upp mer el för fastighetens behov. IQS Energi Komfort har som ett led i efterfrågan av lösningar för ladd-infrastruktur inlett ett långsiktigt samarbete med Repayal AB som under varumärket Chargepanel levererar såväl hårdvara som mjukvara för laddstolpar. Intresset för infrastruktur gällande elbilsladdning är stort och växer kraftigt och vi ser det som naturligt att i vårt ”singel-point-of-contact” koncept avseende energioptimering för

Läs mer