Värme och tappvarmvatten till idrottsplats samt anslutande fastigheter. Totalentreprenaden inkluderade bl.a. ett borrhålslager med 91 borrhål á 180 m. Laddning av lagret sker på sommaren när spelplanen fungerar som stor solfångar där värmen tas upp genom ett slingsystem placerat under spelplanen.

Dessutom laddas överskottsenergi från istillverkningen för bandyplanen, energi som traditionellt går förlorad men som nu tas tillvara. Fotbollsplanen hålls vintertid fri från tjäle och är därför spelbar också vintertid.