Nyheter och aktuella händelser

 • SENSgruppen får förtroendet att utföra en energilösning med komplicerad borrning i centrala Stockholm åt BRF Jordgubben
  SENS har av BRF Jordgubben, som omfattar en totalyta på 1913m2, fördelat på 23 lägenheter, fått uppdraget att utföra en energianläggning. Energianläggningen består av en ny bergvärmeanläggning på 60kW, till vilken skall borras totalt ca 1000 meter borrhål. För att åstadkomma bästa möjliga ekonomi behålls fjärrvärmen för produktion av tappvarmvatten,… Read more »
 • SENSgruppens tilldelningsbeslut för projekt på ca sju miljoner av Uppsalahem har nu vunnit laga kraft
  Som tidigare meddelats har Uppsalahem vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS, som därmed fick ett tilldelningsbeslut. Totalt omfattar projektet 13 hus på tre våningar, totalt 252 lägenheter. Tilldelningsbeslutet har nu vunnit laga kraft och avtal har överenskommit. Genom en… Read more »
 • SENS-gruppen tilldelas projekt på ca sju miljoner av Uppsalahem
  Uppsalahem har vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS. Totalt omfattar projektet 13 hus på tre våningar, totalt 252 lägenheter. Tilldelningsbeslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Genom en lösning där frånluft återvinns, och värmen från den förs till värmepumpar,… Read more »
 • SENS bygger en komplett geoenergianläggning med unik tekniklösning åt Elisby
  SENS har fått förtroendet att bygga en komplett anläggning för energiåtervinning från COOPs färskvarulager i Västerås åt Elisby fastigheter. Anläggningen kommer ta tillvara spillvärme från färskvarulagret och leverera den till det aktivitetshus som Elisby håller på att uppföra bredvid färskvarulagret. Genom SENS innovativa lösning kan kostnaderna för uppvärmning sänkas signifikant,… Read more »
 • SENS utökar serviceaffären och anställer ny servicechef
  SENS har som tidigare meddelats inlett en fokuserad satsning på kärnverksamheten och eftermarknad. Som ett led i detta läggs nu ett starkt fokus på service, och SENS har därför anställt Mattias Papmehl-Dufay som ny servicechef. Mattias har en lång bakgrund i branschen från bland annat Upplands Energi, Wermer energilösningar och… Read more »
 • SENS UTREDER FJÄRRKYLA I TALLINN
  SENS har på uppdrag av AS Utilitas Tallinn fått uppdraget att utreda potentialen för fjärrkyla i Tallinn, Estland. Utredningen kommer att omfatta den tekniska sidan, likväl som den kommersiella. Det innebär att SENS skall utreda möjlig produktion och distributionsmetoder liksom hur den kommersiella affären skall utvecklas. Utredningen skall utgöra det… Read more »
 • SENS affär med Vi Värmer Sverige är slutförd.
  Den affär med Vi Värmer Sverige som SENS informerade om den 19 september är nu slutförd, köpeskillingen har erlagts och tillträde har skett. Vi Värmer Sverige har därmed tagit över privatkundsverksamheten som tidigare bedrevs under varumärket Energikomfort. SENS kommer nu fokusera på kommersiella motparter i linje med strategin att bli… Read more »
 • SENS bygger ytterligare en hållbar energilösning åt Vattenfall.
  SENS har genom i sitt samarbete med Vattenfall fått förtroendet att uppföra ytterligare en hållbar energilösning. Det är det nionde projektet som SENS genomför sedan samarbetet startade med Vattenfall. Entreprenaden omfattar en geoenergilösning med 12st hål som är 300m djupa och 4 st 80kW värmepumpar. SENS genomför själva borrningen inom… Read more »
 • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) bygger ett nydanande energisystem för Husab Byggnads AB.
  SENS har fått förtroendet att bygga ett helt nydanande energisystem för Husab Byggnads AB. Projektet i omfattar 308 lägenheter i fyra huskroppar med en total yta om 35 400 kvm, och den totala entreprenaden är på ca 9 miljoner. SENS kommer att leverera en lösning baserad på både frånluft och fjärrvärme.… Read more »
 • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) avyttrar privatkundsverksamheten inom koncernen.
  Sedan det omvända förvärvet av IQS Energikomfort 2018 har SENS-gruppen arbetat med privatkunder i den förvärvade Energikomfortstrukturen. Verksamheten har varit fokuserad på bergvärme och luftvärme, samt i huvudsak varit lokaliserad till Energikomforts lokaler i Arninge. Det har även bedrivits en del affärer mot kommersiella kunder, såsom till exempel bostadsrättsföreningar under… Read more »
 • SENS får ytterligare uppdrag av Vattenfall att bygga geoenergianläggning till ett värde av 1,4 MSEK
  SENS-koncernen (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat ytterligare ett avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med Vattenfall. I entreprenaden ingår en uppgradering av fastighetens befintliga bergvärmeanläggning där den färdiga installationen kommer att ha en total värmeeffekt om 240 kW. Vidare kompletteras anläggningen med sex stycken 330 meter… Read more »
 • Sens kvartalsrapport för andra kvartalet 2019
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 2 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se En kort sammanfattning av kvartalsrapporten finns även tillgänglig som pressrelease. Read more »
 • SENS lämnar rapport för kvartal 2 2019.
  Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har idag publicerat sin rapport för kvartal 2. Enligt plan har verksamheten fortsatt utvecklats och en mängd nya orders har inkommit under perioden. Det står klart att bolagets nya strategi och det förstärkta fokuset på sälj gett ett kraftfullt resultat. Under perioden har… Read more »
 • SENS tar hem order för uppgradering av geosystem till ett värde av 1,4 MSEK
  Sens Geoenergy storage AB, vilket är ett helägt dotterbolag till SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för en värmelösning med BRF Ringduvan i Täby. I entreprenaden ingår en uppgradering av ett geoenergisystem där SENS kopplar ihop återvinning av frånluft med en befintlig… Read more »
 • SENS vinner offentlig upphandling till ett värde av drygt 1,5 MSEK för Uppsalahem
  Wessman Drilling Solution, vilket är ett helägt dotterbolag till SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med Uppsalahem. I entreprenaden ingår en komplett installation av geoenergi baserad på värmepumpar om ca 100 kW värmeeffekt i kombination med 10 stycken 315 meter… Read more »
 • SENS tar hem order värd drygt 5 MSEK mitt i centrala Stockholm
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med BRF Karlsvik 41 mitt i centrala Stockholm. I entreprenaden ingår en komplett installation av geoenergi baserad på värmepumpar om ca 192 kW värmeeffekt i kombination med 8 stycken 450 meter djupa energibrunnar. Utöver… Read more »
 • Kommuniké från Årsstämma 10 maj, 2019
  Årsstämman i Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) i Stockholm den 10 maj, 2019 beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med Kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag. Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition Stämman fastställde resultat-och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och… Read more »
 • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport Q1 2019, 1 jan – 31 mars
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s delårsrapport för kvartal 1 år 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se. +------------------------+----------+----------+-----------+ |Sammandrag av koncernens|Kv 1, 2019|Kv 1, 2018|Helår, 2018| |resultatutveckling, Mkr | | | | +------------------------+----------+----------+-----------+ |Intäkter |25,1 |10,9 |42,4 | +------------------------+----------+----------+-----------+ |Rörelseresultat (EBIT) |-8,9 |0,2 |-22,7 | +----------------------- Read more »
 • Årsredovisning för 2018
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se. För vidare information i detta ärende vänd er till företagets VD Göran Beronius på tel 070-8980831 eller goran.beronius@sens.se Om SENS: Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till… Read more »
 • Ny föreslagen styrelseledamot för SENS
  Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB avser knyta en mycket kompetent ny person till styrelsen. Den 51 årige Civilingenjören Mathias Edstedt är föreslagen till den kommande Bolagstämman som ny styrelseledamot. Tidigare har Mathias bland annat arbetat som VD i Stockholm Gas AB och Brista Kraft AB likväl som investeringschef på… Read more »
 • SENS erhåller stort energiborrningsuppdrag på över 6 miljoner kronor åt Energy Machines Sweden AB
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) har via sitt dotterbolag Wessman Drilling Solution AB tecknat ett avtal med Energy Machines Sweden AB gällande energiborrningsuppdrag till ett värde om drygt 6,3 miljoner kronor. Energy Machines skall leverera en komplett installation av kyl- och värmepumpar om totalt 1,2 MW effekt. Uppdraget… Read more »
 • SENS inleder samarbete med energibolag
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) och Vattenfall AB har idag kommit överens om att inleda ett samarbete. Tillsammans kommer bolagen att utvärdera, produktifiera och utveckla energilösningar för nya områden. Redan idag finns ett antal konkreta projekt och företagen kommer i nästa steg att vidareutveckla samarbetet kring dessa. För… Read more »
 • SENS driftsätter en ny geoenergilösning i Branäs skidanläggning
  Det NGM noterade bolaget Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) har driftsatt en större geoenergianläggning ihop med Branäsgruppen Branäsgruppen äger och driver sex skid- och friluftsanläggningar i Sverige. Under 2018 ingick Branäsgruppen och SENS ett strategiskt samarbetsavtal där SENS fått i uppdrag att säkerställa att de olika skidanläggningarnas energibehov hanteras… Read more »
 • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2018
  Bokslutskommuniké 2018 1 januari – 31 december 2018 · Nettoomsättningen ökade till 41,1 MSEK (35,0) · Rörelseresultatet uppgick till -22,7 MSEK (-17,4) · Resultatet efter finansnetto uppgick till -24,5 MSEK (-18,2) · Resultat efter skatt uppgick för perioden till -29,7 MSEK (-14,0) · Resultat per aktie uppgick till -3,28 SEK… Read more »