Nyheter och aktuella händelser

 • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) avyttrar privatkundsverksamheten inom koncernen.
  Sedan det omvända förvärvet av IQS Energikomfort 2018 har SENS-gruppen arbetat med privatkunder i den förvärvade Energikomfortstrukturen. Verksamheten har varit fokuserad på bergvärme och luftvärme, samt i huvudsak varit lokaliserad till Energikomforts lokaler i Arninge. Det har även bedrivits en del affärer mot kommersiella kunder, såsom till exempel bostadsrättsföreningar under… Read more »
 • SENS får ytterligare uppdrag av Vattenfall att bygga geoenergianläggning till ett värde av 1,4 MSEK
  SENS-koncernen (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat ytterligare ett avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med Vattenfall. I entreprenaden ingår en uppgradering av fastighetens befintliga bergvärmeanläggning där den färdiga installationen kommer att ha en total värmeeffekt om 240 kW. Vidare kompletteras anläggningen med sex stycken 330 meter… Read more »
 • SENS lämnar rapport för kvartal 2 2019.
  Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har idag publicerat sin rapport för kvartal 2. Enligt plan har verksamheten fortsatt utvecklats och en mängd nya orders har inkommit under perioden. Det står klart att bolagets nya strategi och det förstärkta fokuset på sälj gett ett kraftfullt resultat. Under perioden har… Read more »
 • Sens kvartalsrapport för andra kvartalet 2019
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 2 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se En kort sammanfattning av kvartalsrapporten finns även tillgänglig som pressrelease. Read more »
 • SENS tar hem order för uppgradering av geosystem till ett värde av 1,4 MSEK
  Sens Geoenergy storage AB, vilket är ett helägt dotterbolag till SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för en värmelösning med BRF Ringduvan i Täby. I entreprenaden ingår en uppgradering av ett geoenergisystem där SENS kopplar ihop återvinning av frånluft med en befintlig… Read more »
 • SENS vinner offentlig upphandling till ett värde av drygt 1,5 MSEK för Uppsalahem
  Wessman Drilling Solution, vilket är ett helägt dotterbolag till SENS (Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med Uppsalahem. I entreprenaden ingår en komplett installation av geoenergi baserad på värmepumpar om ca 100 kW värmeeffekt i kombination med 10 stycken 315 meter… Read more »
 • SENS tar hem order värd drygt 5 MSEK mitt i centrala Stockholm
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för värmelösning med BRF Karlsvik 41 mitt i centrala Stockholm. I entreprenaden ingår en komplett installation av geoenergi baserad på värmepumpar om ca 192 kW värmeeffekt i kombination med 8 stycken 450 meter djupa energibrunnar. Utöver… Read more »
 • Kommuniké från Årsstämma 10 maj, 2019
  Årsstämman i Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) i Stockholm den 10 maj, 2019 beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med Kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag. Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition Stämman fastställde resultat-och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och… Read more »
 • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport Q1 2019, 1 jan – 31 mars
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s delårsrapport för kvartal 1 år 2019 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se. +------------------------+----------+----------+-----------+ |Sammandrag av koncernens|Kv 1, 2019|Kv 1, 2018|Helår, 2018| |resultatutveckling, Mkr | | | | +------------------------+----------+----------+-----------+ |Intäkter |25,1 |10,9 |42,4 | +------------------------+----------+----------+-----------+ |Rörelseresultat (EBIT) |-8,9 |0,2 |-22,7 | +----------------------- Read more »
 • Årsredovisning för 2018
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se. För vidare information i detta ärende vänd er till företagets VD Göran Beronius på tel 070-8980831 eller goran.beronius@sens.se Om SENS: Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till… Read more »
 • Ny föreslagen styrelseledamot för SENS
  Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB avser knyta en mycket kompetent ny person till styrelsen. Den 51 årige Civilingenjören Mathias Edstedt är föreslagen till den kommande Bolagstämman som ny styrelseledamot. Tidigare har Mathias bland annat arbetat som VD i Stockholm Gas AB och Brista Kraft AB likväl som investeringschef på… Read more »
 • SENS erhåller stort energiborrningsuppdrag på över 6 miljoner kronor åt Energy Machines Sweden AB
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) har via sitt dotterbolag Wessman Drilling Solution AB tecknat ett avtal med Energy Machines Sweden AB gällande energiborrningsuppdrag till ett värde om drygt 6,3 miljoner kronor. Energy Machines skall leverera en komplett installation av kyl- och värmepumpar om totalt 1,2 MW effekt. Uppdraget… Read more »
 • SENS inleder samarbete med energibolag
  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS) och Vattenfall AB har idag kommit överens om att inleda ett samarbete. Tillsammans kommer bolagen att utvärdera, produktifiera och utveckla energilösningar för nya områden. Redan idag finns ett antal konkreta projekt och företagen kommer i nästa steg att vidareutveckla samarbetet kring dessa. För… Read more »
 • SENS driftsätter en ny geoenergilösning i Branäs skidanläggning
  Det NGM noterade bolaget Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) har driftsatt en större geoenergianläggning ihop med Branäsgruppen Branäsgruppen äger och driver sex skid- och friluftsanläggningar i Sverige. Under 2018 ingick Branäsgruppen och SENS ett strategiskt samarbetsavtal där SENS fått i uppdrag att säkerställa att de olika skidanläggningarnas energibehov hanteras… Read more »
 • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2018
  Bokslutskommuniké 2018 1 januari – 31 december 2018 · Nettoomsättningen ökade till 41,1 MSEK (35,0) · Rörelseresultatet uppgick till -22,7 MSEK (-17,4) · Resultatet efter finansnetto uppgick till -24,5 MSEK (-18,2) · Resultat efter skatt uppgick för perioden till -29,7 MSEK (-14,0) · Resultat per aktie uppgick till -3,28 SEK… Read more »
 • Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) erhåller större borrorder
  Det NGM noterade bolaget Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) tar genom sitt nyligen förvärvade dotterbolag Wessman Group en order om cirka 5 miljoner SEK. Det är Wessman Drilling Solution som är specialiserade på borrhålsarbeten som erhållit en prestigefylld order till ett mycket stort svenskt fastighetsbolag i Stockholm. Uppdraget innebär… Read more »
 • Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) utser dotterbolagschefen Göran Beronius till ny VD.
  Nyligen förvärvade SENS det Stockholmsbaserade energiborrningsföretaget Wessman Group AB. VDn, och tillika en av grundarna, Göran Beronius utses nu som VD i SENS koncernen. Han tillträder sin befattning den 2018-12-12. Den nuvarande VDn Jan Egenäs kommer att kvarstå under en period för att skapa en smidig övergång, därefter övergår han… Read more »
 • Kommuniké från extra bolagsstämma
  Vid en extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (SENS) beslutades idag att godkänna styrelsens förslag om emission till samtliga aktieägare i Wessman Group AB, som ett led i att förvärva 100% av aktierna i Wessman Group AB, vilket kommunicerades i samband med offentliggörandet av SENS delårsrapport… Read more »
 • KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA, Stockholm 2018-11-23
  Stockholm 2018-11-23   Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 december 2018 kl 13.00 i Meus Liberi Tripudiums lokaler på Cardellgatan 1, 1 trappa, Stockholm. 1. ANMÄLAN M.M Aktieägare som önskar delta i stämman ska - dels… Read more »
 • SENS offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet samt ingående av avtal om förvärv av Wessman Group AB
  SENS offentliggör delårsrapport för tredje kvartalet samt ingående av avtal om förvärv av Wessman Group AB Stockholm 2018-11-14 Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) publicerar idag bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2018 samt ingående av avtal om förvärv av Wessman Group AB ("Wessman Group"). Delårsrapport Q3 2018, 1 juli… Read more »
 • SENS tar upp ny finansiering, tillsätter en ny ledningsgrupp för att möta stora projekt samt kommer offentliggöra rapporteringen för Q3 den 14 nov
  Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”SENS”) har förstärkt kassan genom lån om totalt ca 16,5 miljoner kronor från huvudägaren Meus Liberi Tripudium AB (”MLT”). Lånets löptid är 12 månader och det löper med 6% procent ränta. Finansieringen löser dels av dyra krediter men förstärker även rörelsekapitalet inför kommande stora… Read more »
 • Information om första dag för handel efter sammanläggning av aktier (1:10) samt om ändring av bolagets firma
  Information om första dag för handel efter sammanläggning av aktier (1:10) Vid extra bolagsstämma i IQS Energi Komfort AB (publ) den 31 augusti 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier (så kallad omvänd split) genom vilken tio (10) aktier slås ihop till en (1) aktie. Onsdagen den 12 september 2018… Read more »
 • Information gällande tidigare kommunicerad sammanläggning av aktier
  Vid extra bolagsstämma den 31 augusti 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier (så kallad omvänd split) genom vilken tio (10) aktier slås ihop till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktier. För att möjliggöra sammanläggningen beslutades även om en ändring av bolagsordningens gränser för… Read more »
 • Kommuniké från extra bolagsstämma samt information om tillsättande av ny verkställande direktör
  IQS Energi Komfort AB (publ):s extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 31 augusti 2018 i Stockholm. Bolagsstämma Nyemission av aktier mot betalning i apportegendom Bolagsstämman beslutade om att förvärva samtliga 2 565 stamaktier i Sustainable Energy Solutions Sweden AB (”SENS”) genom apportemission av högst 102 280 077 nya aktier till stamaktieinnehavarna i… Read more »