Följ aktiens utveckling på NGM.se

Aktiekapitalets utveckling sedan 2011-12-31

Aktiekapitalet i Energikomfort uppgår till 5 682 226,50 SEK fördelat på 11 364 453 aktier med ett kvotvärde om 0,5 SEK per aktie. Enligt nu registrerad bolagsordning ska aktiekapitalet uppgå till lägst 10 000 000 SEK och högst 40 000 000 SEK. Antalet aktier ska vara lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 aktier. Samtliga aktier äger lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Bolagets aktier är denominerade i SEK och har utgivits enligt svenskt rätt. Alla aktier har samma rösträtt. Aktierna medför företrädesrätt vid framtida emissioner. Bolagsstämma kan dock besluta om riktade emissioner utan företrädesrätt för befintliga aktier. Bolagsstämma kan också fatta beslut om bemyndigande till styrelsen om att besluta om emissioner. Inga restriktioner finns avseende eventuell utdelning annat än vad som följer av svensk rätt. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning samt till eventuellt överskott vid likvidation. Aktierna är registrerade i elektronisk form i enlighet med avstämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs av Euroclear. Aktiens ISIN-kod är SE0011643980 Aktiekapitalets utveckling från och med 2011 framgår i tabellen ovan.

Ägare

10 största ägarna per 2018-12-28

Aktieägare Antal aktier Kapital- och Röstandel
J N GeoEnergi Invest AB 3 315 796 29,18%
Meus Liberi Tripudium AB 3 397 050 29,89%
Jan Thorburn 947 546 8,34%
Luciholding AB 430 653 3,79%
Avisio AB 322 990 2,84%
Monkey Holding AB 322 990 2,84%
Dividend Sweden AB 232 993 2,05%
Anders Rubenhag 179 439 1,58%
Bengt Uusitalo 179 439 1,58%
Övriga 2 035 557 11,88%
TOTALT 11 364 453 100%

Aktiebaserat incitamentsprogram

Det finns för närvarande inga särskilda system eller incitamentsprogram för personalens förvärv av aktier eller liknande.

Utdelningspolicy

Bolaget har ingen fastställd utdelningspolicy och de senaste 5 åren har ingen utdelning lämnats. Den som på avstämningsdagen för utdelning är införd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet Bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som 14 inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normal svensk kupongskatt.

Handel med aktien

Handeln med aktien sker på NGM MTF med ISIN-kod aktie SE0011643980 under kortnamnet SUST MTF.

Nordic MTF

Handeln i bolagets aktie kan följas i realtid på www.nordicmtf.se En investerare bör ha i åtanke att aktier som handlas på Nordic MTF inte är börsnoterade och att bolaget därför inte omfattas av samma regelverk till skydd för aktieägare som börsnoterade bolag. På Nordic MTF gäller således inte lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudande på aktiemarknaden, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (IFRS). Däremot gäller kollegiet för Svensk Bolagsstyrnings ”Takeoverregler för vissa handelsplattformer”. Enligt regler för bolag vars aktier är listade på Nordic MTF gäller dessutom att bolaget på sin hemsida ska ha en förteckning över de personer som har insynsställning i bolaget. Handeln på Nordic MTF sker i i Nordic Growth Markets handelssystem, Elastica, under avdelningen Nordic MTF Stockholm, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar kan handla i aktierna. Kursinformation distribueras i realtid till bl.a. SIX, Reuters, Infront och ledande internetportaler med finansiell inriktning. Handeln kan också följas i realtid på www.nordicmtf.seMTF står för Multilateral Trading Facility och är hämtat från MiFID (Markets in Financial Insruments Directive). På Nordic MTF ansvarar Nordic Growth Market, en av Sveriges två börser med tillstånd från Finansinspektionen, för granskningen av de listade bolagen och handeln i bolagets aktier.

Mentor

Bolagets mentor är BDO AB och där Jörgen Lövgren Auktoriserad revisor

Telefon: 070-167 17 65