Investor relations

Här hittar du nyheter och finansiell information

 • SENS dotterbolag Wessman drilling solution borrar geolager i Österåker
  Wessman Drilling Solution vilket är ett helägt dotterbolag till SENS har fått i uppdrag av Kungälvs rör att borra ett borrhålslager som skall betjäna en ny idrottshall belägen i Österåker norr om Stockholm. Multihallen som Österåkers kommun fattade beslut om att bygga i juni 2020 hade byggstart under september månad.… Read more »
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)
  Aktieägare i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med org.nr 556530–5868 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 4 februari 2021 kl. 09.30 i Meus Liberi Tripudium AB:s (”MLT”) lokaler på Cardellgatan 1, 1 trappa, Stockholm Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman skall vara införd som direktregistrerad… Read more »
 • Sustainable Energy Solutions Holding AB (publ) genomför fullt säkerställd företrädesemission av units om cirka 14,1 MSEK.
  Styrelsen för Sustainable Energy Solutions Holding AB (”SENS” eller ”Bolaget”) föreslår att Bolaget ska genomföra en emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) och kommer inom kort kalla till extra bolagstämma för att fatta beslut om Företrädesemissionen. Företrädesemissionen är till 100 procent täckt av garantiåtaganden (10,0 MSEK)… Read more »
 • Sens Tecknar ramavtal för styrd borrning till ett värde av 30 miljoner kronor
  SENS dotterbolag Wessman Drilling Solution har tecknat ett tvåårigt ramavtal för leverans av styrd borrning. Avtalet som är tecknat mellan JW brunnsborrning och Wessman Drilling avser uthyrning av dubbla borrekipage inklusive förare. Styrd borrning eller horisontalborrning är en metod som bland annat används för förläggning av infrastruktur för fiberkabel och… Read more »
 • Sens renodlar koncernen och fusionerar dotterbolag
  Sustainable Energy Solutions Sweden AB har idag fått godkänt på en fusionering av nio av koncernens dotterbolag. Renodlingen sker för att skapa större transparens i koncernen och för att spara kostnader förknippade med bolagsadministration. De bolag som fusionerat är SENS Assets AB, SENS Energy Management AB, SENS Consulting AB, SENS… Read more »
 • SENSgruppen tilldelas ytterligare projekt av Catena i Stockholm.
  SENS har fått i uppdrag av logistikfastighetsbolaget Catena att konvertera en av deras logistikfastigheter från fjärrvärme till en lokal energilösning som bygger på återvunnen restvärme från kylproduktion. Projektet, som är SENS tredje projekt tillsammans med Catena kommer innebära signifikanta miljövinster för Catena. I samband med att Catena beslutade sig för… Read more »
 • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 3 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se
  · Nettoomsättning minskade till 22,3 (29,7) · Rörelseresultat uppgick till -4,7 (-5,4) · Resultat efter finansnetto uppgick till -1,7 (-6,5) · Resultat per aktie uppgick till -0,14 (-0,54) Väsentliga händelser under rapportperioden · Tecknat avtal med Catena fastigheter om värmeåtervinning i kvarteret Mappen · Genomfört företrädesemission, vilken garanterats av huvudägarna · Sens har avyttrat… Read more »
 • SENS-gruppen tar en borraffär värd 4,5 miljoner kronor för Liljestrand fastigheter i Stockholm
  Wessman drilling solution, ett helägt dotterbolag till SENS, har idag tecknat avtal gällande en totalentreprenad för utförande av tre borrhålslager åt Liljestrand Fastigheter. Borrhålslagret innefattar borrning av totalt 53 borrhål vilka är drygt 300 meter djupa per styck. Dessa kommer att betjäna tre fastigheter, Storstugan 1, Storstugan 2 och Uttrans… Read more »
 • Kommuniké från extra bolagsstämma den 11 november 2020
  Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”Bolaget” eller ”SENS”) har avhållit extra bolagstämma i Stockholm den 11 november 2020 där stämman fattade följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga beslutsförslag, som tidigare publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida,… Read more »
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)
  Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, 556530-5868, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 11 november 2020 kl. 13.00 i Meus Liberi Tripudium AB:s (”MLT”) lokaler på Cardellgatan 1, 1 trappa, Stockholm. Rätt att delta och anmälan  Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska  · vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 november 2020, och  · anmäla… Read more »
 • Kvittningsemission i SENS
  Styrelsen i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB ("Bolaget") föreslår att Bolaget ska genomföra en kvittningsemission. Styrelsen kommer därför inom kort att kalla till extra bolagsstämma för att besluta om en kvittningsemission på 3 000 000 kronor. Bakgrund och motiv Syftet med kvittningsemissionen är att avlasta bolagets balansräkning, och frigöra likviditet… Read more »
 • Sens nyemission nu registrerad och SUST BT kommer omvandlas till vanliga aktier (SUST)
  Sustainable Energy Solutions Sweden ABs nyemission är nu registrerad hos bolagsverket och SUST BT kommer därmed omvandlas till vanliga aktier. Sista dag för handel i SUST BT är den 19 oktober, och första dag för handel i de nya aktierna är den 21 oktober. För frågor kontakta; Calle Wellenius, VD… Read more »
 • SENS nyemission övertecknas 2,6 gånger och bolaget överväger att ta in mer kapital för att tillgodose det stora intresset samt ytterligare påskynda expansionen.
  SENS styrelse har idag fattat beslut om tilldelning i den pågående nyemissionen. Emissionen överteckandes ca 2,6 gånger, och den absoluta lejonparten tecknades med företräde. Det innebär att ett stort antal investerare inte fått möjlighet att teckna aktier vilket bolaget beklagar. Bolaget överväger dock att genom ytterligare åtgärder försöka ta tillvara… Read more »
 • SENS publicerar informationsmemorandum i samband med företrädesemission
  Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”Bolaget” eller ”SENS”) informerade via pressmeddelande den 26 augusti att bolaget genomför en företrädesemission. Informationsmemorandum för den pågående företrädesemissionen publiceras idag på SENS hemsida (www.sens.se) där man kan ladda ned och läsa det i sin helhet. Teckningstiden inleds idag, den 18 september 2020 och… Read more »
 • Kommuniké från Extra bolagstämma 11 september 2020
  Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”Bolaget” eller ”SENS”) har avhållit extra bolagstämma i Stockholm den 11 september 2020 och stämman fattade bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förlsag till beslut, som tidigare publicerats och finns… Read more »
 • LMK Ventures utökar sitt garantiåtagande i den kommande nyemissionen
  LMK Ventures har som tidigare meddelats åtagit sig att garantera den kommande nyemissionen i SENS. Även MLT AB har ställt ut garantier och teckningsförbindelser, varför emissionen varit garanterad till ca 83%. Då LMK nu ser ett intresse av att öka sitt engagemang i händelse av en ej fulltecknad emission har… Read more »
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)
  Aktieägare i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med org.nr 556530–5868 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma den 11 september 2020 kl. 13.00 i Meus Liberi Tripudium AB:s (”MLT”) lokaler på Cardellgatan 1, 1 trappa, Stockholm Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i extra bolagsstämman skall vara införd som direktregistrerad… Read more »
 • Allmän företrädesemission och minskning av aktiekapital
  EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Styrelsen… Read more »
 • SENSgruppens har tilldelats ett projekt av Catena i Linköping.
  SENS har fått i uppdrag av logistikfastighetsbolaget Catena att konvertera en av deras logistikfastigheter från fjärrvärme till en lokal energilösning som bygger på återvunnen restvärme från deras egen kylaproduktion. Projektet kommer innebära signifikanta miljövinster för Catena, och SENS är mycket stolta över att våra idéer och tekniker kan användas i… Read more »
 • Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB:s kvartalsrapport för kvartal 2 2020 finns nu tillgänglig på Bolagets webbsida, www.sens.se
  · Nettoomsättning minskade till 18,3 (26,5) · Rörelseresultat uppgick till -8,2 (-8,6) · Resultat efter finansnetto uppgick till -9,5 (-9,5) · Resultat per aktie uppgick till -0,79 (-0,79) Väsentliga händelser under rapportperioden · Tecknat avtal med Uppsalahem om värmeåtervinning i kvarteret Blodstenen · Tecknat avtal med AMF fastigheter om energiborrning i Stockholms innerstad ·… Read more »
 • Kommuniké från Extra bolagstämma 17 juli, 2020
  Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) har avhållit extra bolagstämma  i Stockholm den 17 juli 2020. Enligt kallelsen omfattade beslutspunkterna endast punkten nedan. Styrelsen föreslår att stämman godkänner att överlåta samtliga aktier i dotterbolaget Sustainable Energy Solutions Sweden AB till MLT, i enlighet med de villkor som närmare framgår… Read more »
 • SENSgruppens tilldelningsbeslut för projekt på ca sju miljoner av Uppsalahem har nu vunnit laga kraft
  Som tidigare meddelats har Uppsalahem vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS, som därmed fick ett tilldelningsbeslut. Totalt omfattar projektet 13 hus på tre våningar, totalt 252 lägenheter. Tilldelningsbeslutet har nu vunnit laga kraft och avtal har tecknats. Genom en… Read more »
 • SENS-gruppen satsar framåt och knoppar av ett investerings-bolag för färdig värme
  SENS har sedan 2018 byggt och förvärvat anläggningar för leverans av värme till ett flertal kunder. Konceptet kallas Färdig Värme och innebär att kunden inte köper anläggningen, utan endast betalar en löpande kostnad för levererad värme. SENS står för service, underhåll och drift, och det enda kunden ser är en… Read more »
 • SENS-gruppen får tilldelningsbeslut på projekt för ca sju miljoner av Uppsalahem
  Uppsalahem har vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS. Totalt omfattar projektet 13 hus på tre våningar, totalt 252 lägenheter. Tilldelningsbeslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Genom en lösning där frånluft återvinns, och värmen från den förs till värmepumpar,… Read more »