Extra bolagsstämma 25/9 2023

Kallelse till extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”Bolaget”), org.nr. 556530-5868, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 september 2023 kl. 11:00 på Birger Jarslgatan 58.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 18 september 2023, och
 • anmäla sig till bolaget senast den 19 september 2023 skriftligen till Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm. Anmälan kan också göras per telefon 073-393 42 20 eller per e-post info@sens.se. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast måndagen den 18 september 2023, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.sens.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster
Antalet utestående aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 235 151 657 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordning.
 7. Framläggande av förslag gällande upptagande av nytt konvertibellån.
 8. Beslut om upptagande av nytt konvertibellån.
 9. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande (punkt 2)
Aktieägare i Bolaget har meddelat att de föreslår att Hans Andreasson utses att som ordförande leda årsstämman, eller vid dennes förhinder, den styrelsen istället anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)
Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 4)
Styrelsen föreslår att Rikard Tullberg, eller vid förhinder, den som styrelsen istället anvisar, till person att justera protokollet. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden.

Framläggande av förslag gällande upptagande av nytt konvertibellån enligt KV 2 (punkt 7)
Den konvertibel av serie KV 1 som löpte ut den 30 juni samt upplupen ränta från förfallodagen ersätts med ny konvertibel av serie KV 2 per den 25 september 2023.

Konvertibeln löper med 0 procent månatlig ränta från och med den 25 september 2023 till och med den 30 september 2023. Räntan beräknas som 0 % per påbörjad månad utan ränta på ränta.

Ränta förfaller till betalning, i den mån konvertering inte skett dessförinnan vid utgången av löptiden, det vill säga den 30 september 2023. I det fall konvertibeln ej återbetalts vid löptidens utgång skall räntan justeras till 5 % per påbörjad månad från och med 1 oktober 2023.

Konverteringskursen är 0,12 kr.

Bolaget äger rätt att närhelst det önskar återbetala konvertibeln efter att investerarna getts möjlighet till konvertering.

Beslut om upptagande av nytt konvertibellån (punkt 8)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om upptagandet av nytt konvertibellån enligt förslag ovan.

Personuppgifter
Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt
Handling enligt 14:8 i aktiebolagslagen, liksom fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm, samt på bolagets hemsida www.sens.se senast två (2) veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga