SENS innovationer möjliggör omställningen till en fossilfri och ökande energiproduktion

SENS föreslår en riktad nyemission om 9,4 MSEK för att hantera portföljen av intressanta projekt

2 juni 2021, kl 11:40

SENS styrelse har tagit beslut att föreslå stämman att genomföra en riktad nyemission för att tillföra bolaget 9,4 MSEK. Emissionen föreslås riktas till Mellansvensk Industrigrupp och Förenad Kraft AB samt ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare.

Villkoren för den föreslagna emissionen är i huvuddrag:

  • Teckningskurs: 0,60 kr/aktie
  • Emittering av totalt 15 666 667 aktier
  • Emissionen tillför SENS ca 9,4 MSEK i kontanter, före emissionskostnader
  • Riktad nyemission till ett fåtal investerare

Stämma för beslut av bolagets ägare avses hållas måndagen den 21 juni 2021. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Partner Fondkommission är rådgivare och emissionsinstitut.

 

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 12:00  CET