Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 2020

22 februari 2021, kl 08:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Bokslutskommuniké 2020 1 januari – 31 december 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 87,4 MSEK (97,2) · EBITDA resultat uppgick till -13,2 MSEK (-24,5) · Rörelseresultatet uppgick till -22,4 MSEK (-33,5) · Resultatet efter finansnetto uppgick till -25,7 MSEK (-37,5) · Resultat efter skatt uppgick för perioden till -28,5 MSEK (-37,0) · Resultat per aktie uppgick till -1,90 SEK (-3,06) · Styrelsen föreslår att ingen utdelning för räkenskapsåret lämnas 1 oktober – 31 december 2020 · Nettoomsättningen ökade till 25,1 MSEK (22,5) · EBITDA resultat uppgick till 0,15 MSEK (-7,9) · Rörelseresultatet uppgick till -2,1 MSEK (-10,5) · Resultatet efter finansnetto uppgick till -5,9 MSEK (-11,6) · Resultat efter skatt uppgick för perioden till -8,7 MSEK (-11,1) · Resultat per aktie uppgick till -0,58 SEK (-0,92)

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Tecknat avtal med Liljestrands fastigheter om geolager till ett värde om 4,5 miljoner kronor
 • SENS nyemission som genomfördes under Q3 övertecknades 2,6 ggr
 • Genomfört en kvittningsemission, där skulder om 3 miljoner kronor omvandlades till aktier med en teckningskurs om en krona.
 • Tecknat avtal med Catena fastigheter om en ny energientreprenad i Årsta till ett värde om ca 4 miljoner kronor
 • Tecknat ramavtal för styrd borrning till ett värde om ca 30 miljoner kronor
 • Fusionerat 9 dotterbolag för att renodla och effektivisera organisationsstrukturen. De bolag som fusionerats är: SENS Assets AB, SENS Energy Management AB, SENS Consulting AB, SENS Overseas AB, SENS Energikomfort AB, SENS Oversea District Cooling AB, Wessman Group AB, Wessman Energy Solution AB samt SENS Construction AB. Samtliga bolag fusionerades in i Wessman Drilling Solutions AB.

Händelser efter Rapportperioden

 • Tecknat avtal med Kungälvs rör om borrning av geolager för en multihall i Österåker till ett värde om ca 1,7 miljoner kronor
 • Tecknat avtal med Regio kring en energientreprenad till ett värde om 1,7 miljoner kronor
 • Beslutat om nyemission med tillhörande teckningsoptioner
 • Tecknat avtal med Utilitas om fjärrkyla i Tallin

Avyttring av SENS färdig värme

Under 2020 sålde SENS av sin färdigvärmeverksamhet till sin huvudägare Meus Liberi Tripudium AB (”MLT”). SENS har sedan 2018 byggt och förvärvat anläggningar för leverans av värme till ett flertal kunder. Konceptet kallas Färdig Värme och innebär att kunden inte köper anläggningen, utan endast betalar en löpande kostnad för levererad värme.

Försäljningen genomfördes för att avlasta balansräkningen i koncernen, samtidigt som man via de nya ägarna kunde hitta en mer ändamålsenlig finansiering för tillgångmassan. Försäljningen blev också en naturlig del av renodlingen av bolagsstrukturen som skedde under året. SENS sköter fortsatt drift, service och underhåll av de befintliga anläggningarna åt de nya ägarna.

Köpeskillingen bestämdes dels med avseende på investerat kapital dels med en så kallad multipelvärdering. Köpeskillingen för aktierna översteg det bokförda värdet på tillgångarna med ca 1 miljon kronor

Fusion av dotterbolag

I december 2020 genomförde SENS en fusion av sammanlagt 9 dotterbolag. I samband med fusionen skedde en nedskrivning av dotterbolagens bokförda värde.

SENS koncernen består av följande bolag efter genomförd fusion:

 1. Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (556 530-5868), Moderbolaget
 2. Wessman Drilling Solution AB (556 949-6754)
 3. SENS Geoenergy Storage AB (559 016-7689)
 4. SENS Aruba AB (556 878-8003)

Effekten av försäljningen av färdig värme och fusionen av dotterbolagen blev följande:

Vid försäljningen av Färdig Värmebolaget gjordes en reavinst på ca 4 MSEK på de sålda tillgångarna. I det sålda bolaget, Sustainable Energy Solutions Sweden AB (556 717-9295) låg dock också latenta nerskrivningar av dotterbolagsakter på 31 miljoner kronor. Effekten av transaktionen blev därmed att moderbolaget (556 530-5868) tillfördes 4 miljoner i likviditet och att skulderna i bolaget reducerades med 18 miljoner kronor, samtidigt som en nerskrivning gav en reaförlust på 27 miljoner mot eget kapital. Affären bidrog alltså dels positivt till verksamheten, men även negativt vad avser bolagets eget kapital.

Vid marknadsvärdering av moderbolagets tillgångar som utfördes i samband med nedskrivningen har betydande övervärden observerats, varvid det registrerade aktiekapitalet ändå bedöms vara intakt. Skyldighet att upprätta kontrollbalansräkning och kalla till kontrollstämma föreligger därmed ej. Underlaget har föredragits för bolagets revisor.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen i koncernen

Oktober-december 2020

Koncernen redovisade en nettoomsättning på 25,1 MSEK

Januari-december 2020

Nettoomsättningen för helåret 87,4 MSEK

Finansiella ställningen

Det egna kapitalet uppgick per 2020-12-31 i SENS Holding till -10,3 MSEK

Framtidsutsikter

SENS har under de senaste två åren lagt stort fokus på försäljning respektive strukturering av verksamheten. Resultatet av det arbetet är att man nu har ett positivt EBITDA resultat under Q4 2020. Tack vare försäljnings och strukturarbetet står nu SENS bättre rustat än någonsin inför framtiden, samtidigt som bolaget har många intressanta energibesparingsprojekt, vilka kommer att materialisera sig under 2021. Tillsammans med det ramavtal för styrd borrning som tecknades i slutet av 2020 kommer en stabilisering av bolagets intäktsströmar ske under 2021. SENS kommer även att fortsätta med sitt försäljnings och strukturfokus under 2021, med starkt fokus på lönsamhet och försäljning. Bolaget upplever en hög efterfrågan på sina tjänster och produkter, varför man ser 2021 an med tillförsikt. På den osäkra sidan finns de förlängda beslutsprocesser hos kunderna som blivit följden av Covid-19. Med en tilltagande vaccinationsgrad i samhället borde dock denna effekt klinga av under året.

Bolagsstämma

Bolagsstämma är planerad till 2021-05-20, Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig senast 4 veckor innan dagen för stämman

Kommande rapporteringstillfällen

 • Delårsrapport januari-mars 2021, 19 maj 2021
 • Delårsrapport januari-juni 2021, 20 augusti 2021
 • Delårsrapport januari-september 2021, 19 november 2021
 • Bokslutskommuniké 2021, 22 februari 2022

Granskningsrapport.

Rapporten har varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Organisation och medarbetare

Antalet heltidsarbetande per den 31 december 2020 uppgick till 30 st.

Ägarförhållande

SENS aktierna är noterade på Nordic SME (NGM). Genom listningen av bolagets aktie stärker vi bolagets långsiktiga åtagande till de kunder som investerar i förnyelsebar energi och säkerställer att kunden har en stark och transparant samarbetspartner lång tid framöver.

Totalt antal aktier uppgår till 27 179 026. Genomsnittligt antal aktier under januari-december uppgick till 15 050 077.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 19 februari, 2021

Styrelsen

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic SME (NGM).

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga