SENS delårsrapport Q1 2021, 1 januari – 31 mars

19 maj 2021, kl 07:00 | Regulatoriskt pressmeddelande

Koncernen i sammandrag

 

Sammandrag av koncernens resultatutveckling, MSEK

Jan-Mar Helår Helår
2021 2020 2019 2020
Nettoomsättning 8,5 20,7 97,3 87,4
Rörelseresultat (EBIT) -8,2 -7,4 -33,5 -22,4
Periodens resultat per aktie, kr -0,31 -0,71 -3,06 -1,9
Eget kapital koncern (UB) -45,5 -43,8 -35,3 -48,7

Kommentarer till den finansiella rapporten

 • Periodens väsentligt minskade omsättning, 8,5 MSEK (20,7) beror på betydligt minskad orderläggning inom Borrverksamheten, som är en konsekvens av den rådande pandemin.
 • Rörelseresultatet försämrades något till -8,1 MSEK (-7,4) till följd av de minskade intäkterna i Borrverksamheten. Dock bör det noteras att övriga verksamhetsområden bidragit till att minimera förlusterna.
 • Bolagets ägare har tillskjutit kapital genom nyemission, vilket förstärker det egna kapitalet och bolagets finansiella ställning.
 • Tack vare det kommande förvärvet av Pumped Hydro Storage, PHS, förstärks verksamheten med såväl kompetens som ökade affärsmöjligheter.

Väsentliga händelser under rapportperioden

 • Tecknat avtal med Regio kring en energientreprenad till ett värde om 1,7 MSEK.
 • SENS får en beställning av Utilitas i Tallinn om design av en pumpstation till ett nytt fjärrkylarnät. Order värderas till 0,4 MSEK.
 • SENS genomförde en företrädesemission, vilken övertecknades, som tillförde bolaget ca 14,1 MSEK.
 • Tecknat avtal med Kungälvs rör om borrning av geolager för en multihall i Österåker till ett värde om ca 1,7 MSEK.
 • Förhandlat avtal med fackföreningarna Byggnads och Unionen för korttidsarbete till följd av den låga orderingången för Borrverksamheten.

Händelser efter Rapportperioden

 • De större ägarna i PHS, och SENS har överenskommit om ett förslag till ny styrelse där nyval av Göran Hult, Saira Alladin och Marcus Sandling föreslås.
 • Överenskommelse slutits mellan Styrelserna i SENS och PHS om att SENS förvärvar PHS med nyemitterade aktier. I samband med förvärvet sker också en kvittningsemission om 39,5 MSEK, där Bolagets nuvarande huvudägare kvittar lån mot aktier på kursen 0,83 kr/aktie. Beslutet att genomföra affären fattades på en extra stämma och är villkorad av PHS ägares accept av budet.
 • Tilldelningsbeslut av en ett energientreprenadprojekt för Uppsalahem AB, till ett värde av 10,7 MSEK.
 • Joint Venture med Foxcooling i Ghana innebärande att SENS blivit delägare till 20 % i ett utvecklingsprojekt som skall bygga en kyl- och värmeanläggning till ett sjukhus i Accra, Ghana. SENS tillför know-how inom energihantering inom utvecklingsprojektet, vilket kan ge en intäkt om ca 5 MSEK.
 • Styrelsen har beslutat att avyttra gamla SENS Borrverksamhet. En avyttring kommer i det korta perspektivet att resultera i minskad omsättning och ett kraftigt förbättrat kassaflöde.

VD-kommentar 

SENS är en akronym för ”Sustainable Energy Solutions” dvs hållbara energilösningar där säsongslagring av värmeenergi utgör fundamentet i våra energilösningar. Utbyggnaden av fossilfria energikällor kräver energilagring för att fungera. Vi har under åren byggt och driftsatt ett antal anläggningar där vi använder och tar tillvara på restvärmekällor, som vi sedan mellanlagrar i ett borrhålslager. Därför var det riktigt roligt när våra vägar korsades med bolaget Pumped Hydro Storage, PHS, som även de håller på med energilagring, men istället för värmelager bygger de ”vattenbatterier” i gruvor för att kunna producera hållbar elkraft under tider då väderberoende energikällor som, sol och vindkraft, inte räcker till. Två bolag med en gemensam tanke, nämligen hållbara energilösningar som bygger på energilagring över tid, för såväl korta perioder som över säsonger. Tillsammans blir vi viktig pusselbit i den framtida energimarknaden. Framtidens hållbara energisystem som i hög grad lutar sig på sol och vind behöver möjlighet att möjlighet att, i stunder av överproduktion kunna lagra energi till ett senare tillfälle när den behövs och det är just det som SENS gör. Vattenkraft, välbalanserade och nästintill självförsörjande fastigheter, nyttjande av kalla nät och högtemperaturlager är viktiga delar i det ekosystem som tillhandhåller vår energi.

2020 avslutades bra för oss, men 2021 har inletts tuffare, med en större påverkan av Coronapandemin än vi räknat med. Effekterna har främst drabbat vår borrverksamhet. Efter en sondering i marknaden står nu klart att det finns ett intresse i marknaden för att förvärva gamla SENS borrverksamhet, varför styrelsen också tagit ett formellt beslutet att inleda en avyttringsprocess. Avyttringen banar väg för Nya SENS att bli en central spelare i omvandlingen av energisystemet. Fokus ligger på att stödja övergången från ett fossilt energisystem till ett långsiktigt hållbart, baserat på naturens egna energikällor och energilagring.

Marknaden för energilagring och efterfrågan av hållbara energilösningar, som vi kan erbjuda, ökar varför framtiden ligger för SENS.

Jag ser därför fram emot att tillsammans med mina duktiga kollegor välkomna våra nya kollegor från PHS. Tillsammans kommer vi att utveckla Nya SENS där vi säljer hållbara, lönsamma energisystem som balanserar energiöverskott mot energiunderskott med hjälp av våra hållbara lagringslösningar.

Calle Wellenius

Verkställande direktör, SENS

Rapporten bifogas i sin helhet som bilaga och publiceras på Bolaget hemsida www.sens.se

För mer information, vänligen kontakta;

Calle Wellenius, Verkställande direktör, calle.wellenius@sens.se, tel: 070-418 40 20

Marcus Sandling, Styrelsens ordförande, marcus.sandling@mvg.se, tel: 070-723 66 25

Denna information är sådan som SENS Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons (VD) försorg, för offentliggörande den 19 maj 2021 kl. 7:00 CET.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, SENS, bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution. Bolaget är listat på NGM Nordic SME.

Länkade dokument

   
SV Svensk flagga EN Engelsk flagga